Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2003, Vol. 29 ›› Issue (05): 744-749.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Studies on Microspore Culture and Double Haploid Breeding on RapeⅡ.Influencing Factors on Microspore Culture of F1 Hybrids between Brassica napus and Brassica juncea

Li Xun;Guan Chunyun;Chen Sheyuan;Wang Guokui;Liu Zhongyuan   

  • Received:2001-07-10 Revised:2002-07-12 Online:2003-09-12 Published:2003-09-12
  • Contact: Li Xun

CLC Number: 

  • S565
[1] GUO Yu-Shuang;ZHANG Yan-Ju;ZHU Yan-Ming;LI Jie;BAI Xi;ZHANG Shu-Zhen;WU Shu-Yin;LI Hai-Yan. Obtainment of Transgenic Soybean Plants with Chitinase and Ribosome Inactivating Protein Genes and Their Resistance Identification [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1841-1847.
[2] ZHENG Yong-Zhan;GAI Jun-Yi;LU Wei-Guo;LI Wei-Dong;ZHOU Rui-Bao;TIAN Shao-Jun. QTL Mapping for Fat and Fatty Acid Composition Contents in Soybean [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1823-1830.
[3] MA Shu-Ying;ZHAO Ming. Regulations of Calcium on the Salt Tolerance in Arabidopsis [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1706-1711.
[4] XU Jie;HU Guo-Hua ;ZHANG Da-Yong;SUN Dian-Jun;LIU Chun-Yan;PEI Yu-Feng. Dynamic Accumulation of Fatty Acids in Grain Maturing Process of Soybean [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1759-1763.
[5] LIU Gong-She;XU Su-Xia;LIU Xiao-Li. Characteristics of “NEWFREE” CMS Line and Utilization in Ornamental Sunflower [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1752-1755.
[6] ZHANG Yong-Tai;LI Ai-Ming;LU Li;CHEN Liu;HUI Fei-Hu;WANG You-Ping. Disomic Alien Addition Lines Generated through Microspore Culture from Progeny of Intergeneric Hybrids between Brassica napus and Sinapis alba [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1764-1766.
[7] ZHAO Tuan-Jie;GAI Jun-Yi. Identification and Evaluation of New Sources of Male-sterile Cytoplasm in Soybean [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1604-1610.
[8] GUAN Chun-Yun;LIU Chun-Lin;CHEN She-Yuan;PEN Qi;LI Xun;GUAN Mei. High Oleic Acid Content Materials of Rapeseed (Brassica napus) Produced by Radiation Breeding [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1625-1629.
[9] ZHU Yi-Chao;ZHANG Tian-Zhen;HE Ya-Jun;GUO Wang-Zhen. Gene Expression Analysis during the Fiber Elongation Period in Cotton (Gossypium hirsutum L.) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1656-1662.
[10] YIN Dong-Mei;CUI Dang-Qun. Sequence Analysis of Δ12-Fatty Acid Desaturase in Different Arachis Genotypes [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(10): 1466-1471.
[11] XU Su-Xia;LIU Gong-She. Mechanism and Application of Cytoplasmic Male-sterility in Sunflower (Helianthus annuus L.) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(10): 1573-1578.
[12] LU Wei-Guo ;GAI Jun-Yi;ZHENG Yong-Zhan ;LI Wei-Dong. Construction of A Soybean Genetic Linkage Map and Mapping QTLs Resistant to Soybean Cyst Nematode (Heterodera glycines Ichinohe) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(09): 1272-1279.
[13] PANG Chao-You ;DU Xiong-Ming;MA Zhi-Ying. Cluster Analysis of the Introgressed Lines from Interspecific Hybridization in Cotton based on SSR Markers and Phenotype Traits [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(09): 1371-1378.
[14] PU Jin-Yong ;YAO Xiao-Ying;DEN Zhen-Yong;YAO Yu-Bi;WANG Wei-Tai;ZHANG Mou-Cao. Impact of Climate Warming on Winter Rape Planting in Gansu Province [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(09): 1397-1401.
[15]

JIANG Hui-Fang ;LIAO Bo-Shou;REN Xiao-Ping;LEI Yong;FU Ting-Dong;Mace E ;Crouch J H

. Genetic Diversity Assessment in Peanut Genotypes with Bacterial Wilt Resistance [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(08): 1156-1165.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!