Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2003, Vol. 29 ›› Issue (05): 759-764.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

The Osmotic Adjustment and Photosynthesis of a Wheat Cultivar Hanfeng 9703 with High Yield,rought Resistance under Drought Stress

Li Yonghua;Wang Wei;Ma Qianquan;Zou Qilong   

  • Received:2002-04-19 Revised:2002-10-15 Online:2003-09-12 Published:2003-09-12
  • Contact: Zou Qilong

CLC Number: 

  • S512
[1] WANG Xiao-Ying;HE Ming-Rong. Coupling Effects of Irrigation and Nitrogen Fertilizer on Protein Composition and Quality of Winter Wheat Cultivar Jimai 20 [J]. Acta Agron Sin, 2007, 33(01): 126-131.
[2] JIANG Chun-Ming;YIN Yan-Ping; LIU Xia;WANG Zhen-Lin. Response of Flag Leaf Lipid Peroxidation and Protective Enzyme Activity of Wheat Cultivars with Different Heat Tolerance to High Temperature Stress after Anthesis [J]. Acta Agron Sin, 2007, 33(01): 143-148.
[3] GAO De-Rong;GUO Wen-Shan;CHENG Shun-He;FENG Chao-Nian;ZHU Xin-Kai;PENG Yong-Xin. Characteristics of Pre-Harvest Sprouting in Wheat with Different Types of Wx Protein Absence [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1917-1919.
[4] GUO Dong-Wei;SHE Mao-Yun;LI Lian-Cheng;CHEN Yao-Feng;CHEN Ming;XU Zhao-Shi;MA You-Zhi. High Molecular Weight DNA Preparation from Nuclei or Chromosomes of Root Meristem of Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1920-1923.
[5] WANG Ai-Ping;MAO Xin-Guo;JING Rui-Lian;CHANG Xiao-Ping;YANG Wu-De. Single Nucleotide Polymorphism of TaMyb2-Ⅱ Gene in Common Wheat (Triticum aestivum L.) and Its Relatives [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1809-1816.
[6] ZHANG Ping-Ping;CHEN Dong-Sheng;ZHANG Yong;XIA Xian-Chun;HE Zhong-Hu. Gliadin Composition and Their Effects on Quality Properties in Spring Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1796-1801.
[7] NING Hai-Long;LI Wen-Xia;LI Wen-Bin. Analysis of Embryo, Cytoplasmic and Maternal Effects on Fatty Acid Components in Soybean(G. max Merill) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1873-1877.
[8] MAO Xin-Guo;TANG Ji-Feng;ZHOU Rong-Hua;JING Rui-Lian;JIA Ji-Zeng. Wheat cSNP Mining Based on Full-Length cDNA Sequences [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1836-1840.
[9] CUI Zhi-Fu;LIN Zhi-Shan;XIN Zhi-Yong;TANG Yi-Miao;ZHANG Zeng-Yan;LU Qin. Identification of Wheat-Thinopyrum intermedium Telosomic Lines Resistant to Barley Yellow Dwarf Virus by GISH and STS Markers Converted from RFLP [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1855-1859.
[10] CHENG Ying;SONG Wei;LIU Zhi-Yong;XIE Chao-Jie;NI Zhong-Fu;PENG Hui-Ru;NIE Xiu-Ling;YANG Zuo-Min;SUN Qi-Xin. Microsatellite Markers for A Yellow Rust Resistant Gene in Wheat Cultivar Guinong 21 [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1867-1872.
[11] WANG Chang-You;JI Wan-Quan;ZHANG Gai-Sheng;WANG Qiu-Ying;XUE Xiu-Zhuang. Molecular Cytogenetics Identifications on Triticum aestivum-Elymus rectisetus Alien Addition Lines [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1898-1901.
[12] SHI Yu;YU Zhen-Wen;WANG Dong;LI Yan-Qi;WANG Xue. Effects of Nitrogen Rate and Ratio of Base Fertilizer and Topdressing on Uptake, Translocation of Nitrogen and Yield in Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1860-1866.
[13] LI Gen-Ying;Susanne Dreisigacker;Marilyn L. Warburton;XIA Xian-Chun;HE Zhong-Hu;SUN Qi-Xin. Development of a Fingerprinting Database and Assembling an SSR Reference Kit for Genetic Diversity Analysis of Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1771-1778.
[14] ZHANG Kai-Ming;MA Hong-Xiang;LU Wei-Zhong;CAI Zhi-Xiang;CHEN Huai-Gu;YUAN Sheng. Resistance to Fusarium Head Blight and Deoxynivalenol Accumulation and Allele Variation of Related SSR Markers in Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1788-1795.
[15] LIU Hong-Mei ;LIU Tai-Guo;XU Shi-Chang;LIU Da-Qun;CHEN Wan-Quan. Inheritance of Yellow Rust Resistance in an Elite Wheat Germplasm Xingzi 9104 [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1742-1745.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!