Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Physico-Chemical Properties of A-and B-Type Starch Granules in Wheat
TIAN Yi-Hua,ZHANG Chuan-Hui,CAI Jian,ZHOU Qin,JIANG Dong*,DAI Ting-Bo,JING Qi
Acta Agron Sin . 2009, (9): 1755 -1758 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.01755