Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Silking duration characteristics in different maize hybrids and its response to sowing date
Yue-E LIU,Tian-Fang LYU,Jiu-Ran ZHAO,Rong-Huan WANG,Tian-Jun XU,Chuan-Yong CHEN,Yi-Tian ZHANG,Yuan-Dong WANG,Xiu-Zhi LIU
Acta Agronomica Sinica . 2019, (2): 310 -315 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.83034