Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of drip irrigation pattern and water regulation on the accumulation and allocation of dry matter and nitrogen, and water use efficiency in summer maize
Ming-Da YANG,Xiao-Kang GUAN,Ying LIU,Jing-Yu CUI,Chao-Ming DING,Jing-Li WANG,Jing-Li HAN,Huai-Ping WANG,Hai-Ping KANG,Tong-Chao WANG
Acta Agronomica Sinica . 2019, (3): 443 -459 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.83026