Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Mapping and candidate gene analysis of silique number mutant in Brassica napus L.
ZHAO Gai-Hui, LI Shu-Yu, ZHAN Jie-Peng, LI Yan-Bin, SHI Jia-Qin, WANG Xin-Fa, WANG Han-Zhong
Acta Agronomica Sinica . 2022, (1): 27 -39 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.04281