Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effect of water and nitrogen reduction on main photosynthetic physiological parameters of film-mulched maize no-tillage rotation wheat
XU Long-Long, YIN Wen, HU Fa-Long, FAN Hong, FAN Zhi-Long, ZHAO Cai, YU Ai-Zhong, CHAI Qiang
Acta Agronomica Sinica . 2022, (2): 437 -447 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.01093