Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Co-sponsored:
the Crop Science Society of China
the Institute of Crop Science, CAAS
China Science Publishing & Media Ltd.
Published: Science Press
Editor-in-chief: Wan Jian-min
Associate Editors-in-Chief:
Chen Xiao-ya Yang Jian-chang Zhang Xian-long Wang Jian-kang Xu Ming-liang Liu Chun-ming Wang Dao-wen Sun Chuan-qing Ding Yan-feng Jin Wei-wei Chu Cheng-cai Cheng Wei-hong
Director of the editorial department:
Cheng Wei-hong
CN 11-1809/S
ISSN 0496-3490
Post subscription code: 82-336

WeChat
  • Started in 2013
  • Covered by SCIE
  • Open access in ScienceDirect

Editor in chief: Wan Jian-min
CN 10-1112/S
ISSN 2095-5421, 2214-5141(online)
Online published:
https://www.sciencedirect.com/journal/the-crop-journal
Submission: https://www.editorialmanager.com/cj/
E-mail: cropjournal@caas.cn
Tel: 8610-82108548

WeChat