Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2001, Vol. 27 ›› Issue (05): 665-672.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Creation of New Plant Type and Breeding Rice for Super High Yield

Chen Wenfu;Xu Zhengjin;Zhang Wenzhong; Zhang Longbu;Yang Shouren   

  • Received:2000-04-27 Revised:2001-02-06 Online:2001-07-12 Published:2001-07-12
  • Contact: Chen Wenfu

CLC Number: 

  • S511
[1] DONG Gui-Chun;WANG Yu-Long;ZHANG Chuan-Sheng;ZHANG Yue-Fang;CHEN Pei-Feng;YANG Lian-Xin;HUANG Jian-Ye;LONG Yin-Cheng. Characteristics of Dry Matter Accumulation and Distribution in Conventional indica Rice Cultivars with Different Nitrogen Use Efficiency for Grain Output [J]. Acta Agron Sin, 2007, 33(01): 137-142.
[2] WANG He-Zheng;MA Jun;LI Xu-Yi;LI Yan;ZHANG Rong-Ping;WANG Ren-Quan. Effects of Water Stress on Some Physiological Characteristics in Rice during Grain Filling Stage [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1892-1897.
[3] XU Zheng-Jin;SHAO Guo-Jun;HAN Yong;ZHANG Xue-Jun;QUAN Cheng-Zhe;PAN Guo-Jun;CHEN Wen-Fu. A Preliminary Study on Yield and Quality of Rice and Their Relationship with Panicle Characters in Northeast Region [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1878-1883.
[4] WANG Nai-Yuan. Breeding of Male Sterile Restorer Lines Matching with cms-FA Lines of New Male Sterile Cytoplasm Genes from Oryza rufipogon [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1884-1891.
[5] SHI Chun-Lin;ZHU Yan;CAO Wei-Xing;JIN Zhi-Qing. Dynamic Simulation of Rice Canopy Structure [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1831-1835.
[6] LI Ji-Hang;XIANG Xun-Chao;HE Li-Bin;ZHANG Kai-Zheng;LI Ping. Photosynthetic Characteristics and Heterosis in Transgenic Hybrid Rice with Maize Phosphoenolpyruvate Carboxylase (pepc) Gene by MAS [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1779-1787.
[7] SHEN Xin-Ping;SHEN Ming-Xing;GONG Li-Ping;JI Hong-Juan;YAO Yue-Ming;WANG Jian-Ping. Analysis of RVA Profile Diversity in Local Late Japonica Rice at Taihu Lake Area [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1902-1908.
[8] ZENG Jian-Min;PENG Shao-Bing;CUI Ke-Hui;HUANG Jian-Liang. Genetic Variation in Photosynthetic Characteristics and Photosynthetic Nitrogen Use Efficiency in Tropical Rice [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1817-1822.
[9] LI Tao;DING Zai-Song;GUAN Dong-Ming;CHEN Chuan-Yong;SUN Rui;ZHAO Ming. Characteristics of Photosynthesis and Photo-oxidation in the Hybrid between Oryza sativa and Oryza rufipogon [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(12): 1913-1916.
[10] HU Mao-Long;ZHANG Ying-Xin;KONG Ling-Na;YANG Quan-Hai;WANG Chun-Ming;ZHAI Hu-Qu ;WAN Jian-Min. QTL Detection for Three Traits Associated with Photosynthetic Functions in Rice using Backcross Inbred Lines [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1630-1635.
[11] ZHANG Wen-Xu;XIANG Ang-Qiang ;QIU Li-Cheng;YANG Shi-Ting;XIAO Dong-Fang. Ancient Rice from Shixia Ruins at Maba of Qujiang in Guangdong Province [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1695-1698.
[12] QIAN Xiao-Qing;WANG Juan-Juan;ZHOU Ming-Yao;QU Yi-Ming;BAI Yan-Chao;LI Rong;NI Mei-Juan;CHEN You-Ying. Characteristics of Manganese Nutrition of Rice (Oryza sativa L.) Cultivated under Different Water and Nitrogen Management Conditions [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1689-1694.
[13] WU Hong-Kai;LIANG Guo-Hua;GU Yang-Juan;SHAN Li-Li;WANG Fang;HAN Yue-Peng;GU Ming-Hong. The Effect of the Starch-synthesizing Genes on RVA Profile Characteristics in Rice (Oryza sativa L.) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1597-1603.
[14] YU Jing ; ZHOU Yong-Li; CANG Jing ; XU Jian-Long. Mapping of Quantitative Resistance Loci to Bacterial Leaf Blight and Their Race Specificity in Rice (Oryza sativa L.) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1611-1617.
[15] ZHANG Ze-Min;ZHU Hai-Tao; WANG Jiang;CHEN Zhao-Gui;LIU Fang;WAN Xin-Shan;ZHANG Jing-Liu;ZHANG Gui-Quan. Genetic Analysis of a Multi-tiller Mutation by T-DNA Insertion in Rice (Oryza sativa L.) [J]. Acta Agron Sin, 2006, 32(11): 1737-1741.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!