Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effect of planting density on light interception within canopy and grain yield of different plant types of maize
Yan-Wen BAI,Yong-Hong YANG,Ya-Li ZHU,Hong-Jie LI,Ji-Quan XUE,Ren-He ZHANG
Acta Agronomica Sinica . 2019, (12): 1868 -1879 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.93011