Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of water saving and nitrogen reduction on soil nitrate nitrogen distribution, water and nitrogen use efficiencies of winter wheat
LUO Wen-He, SHI Zu-Jiao, WANG Xu-Min, LI Jun, WANG Rui
Acta Agronomica Sinica . 2020, (6): 924 -936 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.91060