Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Cloning and functional analysis of ZmbHLH161 gene in maize
Meng-Ting YANG, Chun ZHANG, Zuo-Ping WANG, Hua-Wen ZOU, Zhong-Yi WU
Acta Agronomica Sinica . 2020, (12): 2008 -2016 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.03022