Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (01): 142-149.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.00142

• TILLAGE & CULTIVATION·PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY • Previous Articles     Next Articles

Simulation on Oil Accumulation Characteristics in Different High-Oil Peanut Varieties

CHEN Si-Long,LI Yu-Rong*,XU Gui-Zhen,CHENG Zeng-Shu   

  1. Institute of Food and Oil Crops, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Shijiazhuang 050031, Hebei, China

  • Received:2007-04-24 Revised:1900-01-01 Online:2008-01-12 Published:2008-01-12
  • Contact: LI Yu-Rong

Abstract:

To investigate accumulation characteristics of seed oil in different oil-used peanut varieties and screen a suitable growth equation to describe the seed oil accumulation, six high oil varieties were used and tested by the Richards, Logistic and Gompertz equations. The results showed that the Richards equation was more suitable for simulating oil accumulation process than the other growth equations in peanut. The Richards could improve fitting effect among the three models. Via comparing the accumulation characteristics of seed oil content in different oil-used peanut cultivars, the accumulation of seed oil in peanut could be divided into three stages, which were initial accumulation stage, fast accumulation stage and steady accumulation stage. There were two ways for oil-used peanut cultivars to increase oil content: increasing the rate of seed oil accumulation and extending the time of seed oil accumulation process. From the results of parameters of growth equation, the important strategies in increasing the seed oil content are as follows: (1) Enhancing the maximum rate of oil accumulation; (2) Increasing the oil accumulation at the initial accumulation stage; (3) Increasing the proportion of oil accumulation at fast accumulation stage.

Key words:

Peanut, Variety, Oil accumulation, Richards equation, Simulation

[1] WANG Dan, ZHOU Bao-Yuan, MA Wei, GE Jun-Zhu, DING Zai-Song, LI Cong-Feng, ZHAO Ming. Characteristics of the annual distribution and utilization of climate resource for double maize cropping system in the middle reaches of Yangtze River [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1437-1450.
[2] XU Tian-Jun, ZHANG Yong, ZHAO Jiu-Ran, WANG Rong-Huan, LYU Tian-Fang, LIU Yue-E, CAI Wan-Tao, LIU Hong-Wei, CHEN Chuan-Yong, WANG Yuan-Dong. Canopy structure, photosynthesis, grain filling, and dehydration characteristics of maize varieties suitable for grain mechanical harvesting [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1526-1536.
[3] KE Jian, CHEN Ting-Ting, WU Zhou, ZHU Tie-Zhong, SUN Jie, HE Hai-Bing, YOU Cui-Cui, ZHU De-Quan, WU Li-Quan. Suitable varieties and high-yielding population characteristics of late season rice in the northern margin area of double-cropping rice along the Yangtze River [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 1005-1016.
[4] YAN Yan, ZHANG Yu-Shi, LIU Chu-Rong, REN Dan-Yang, LIU Hong-Run, LIU Xue-Qing, ZHANG Ming-Cai, LI Zhao-Hu. Variety matching and resource use efficiency of the winter wheat-summer maize “double late” cropping system [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 423-436.
[5] DONG Ming-Hui, CHEN Pei-Feng, JIANG Yi, CAO Peng-Hui, SONG Yun-Sheng, GU Jun-Rong, XIE Yu-Lin, QIAO Zhong-Ying, ZHANG Wen-Di, HUANG Li-Fen. Response of yield of different growth types of japonica rice varieties to climatic factors at different sowing dates in Taihu region of Jiangsu province [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(5): 952-963.
[6] DONG Yu-Xin, WEI Bing-Qi, WU Qiang, ZHANG Yong-Ping. Cropping effect and variety adaptability of winter-seeded spring wheat in Inner Mongolia Plain irrigation area [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(3): 481-493.
[7] XU Ting-Ting, WANG Qiao-Ling, ZOU Shu-Qiong, DI Jia-Chun, YANG Xin, ZHU Yin, ZHAO Han, YAN Wei. Development and application of InDel markers based on high throughput sequencing in barley [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(9): 1340-1350.
[8] TIAN Hong-Li, YANG Yang, WANG Lu, WANG Rui, YI Hong-Mei, XU Li-Wen, ZHANG Yun-Long, GE Jian-Rong, WANG Feng-Ge, ZHAO Jiu-Ran. Screening of compatible maizeSNP384 markers and the construction of DNA fingerprints of maize varieties [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(7): 1006-1015.
[9] WEI Ping-Yang,QIU Shi,TANG Jian,XIAO Dan-Dan,ZHU Ying,LIU Guo-Dong,XING Zhi-Peng,HU Ya-Jie,GUO Bao-Wei,GAO Shang-Qin,WEI Hai-Yan,ZHANG Hong-Cheng. Screening and characterization of high-quality and high-yield japonica rice varieties in Yanhuai region of Anhui province [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(4): 571-585.
[10] Si-Long CHEN,Zeng-Shu CHENG,Ya-Hui SONG,Jin WANG,Yi-Jie LIU,Peng-Juan ZHANG,Yu-Rong LI. Leaf photosynthesis and matter production dynamic characteristics of peanut varieties with high yield and high oil content [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(2): 276-288.
[11] CHEN Shi-Hao,LI Zheng-Yang,CHEN Jia-Lu,ZHANG Yuan-Qing,WEI Yu-Ming,ZHENG You-Liang,PU Zhi-En. Effect of varieties and cultivation conditions on the bioactive substances contents of wheat grain [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(11): 1756-1763.
[12] Wei-Sheng LYU,Yong-Jun ZENG,Qing-Hua SHI,Xiao-Hua PAN,Shan HUANG,Qing-Yin SHANG,Xue-Ming TAN,Mu-Ying LI,Shui-Xiu HU,Yan-Hua ZENG. Leaf-age-model Parameters and Characteristics of High-yield Cultivars of Machine-transplanted Double Cropping Rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(12): 1844-1857.
[13] Jia-Wei QU, Ju-Lin GAO, Xiao-Fang YU, Zhi-Gang WANG, Shu-Ping HU, Ji-Ying SUN, Zhi-Jun SU, Min XIE, Ge-Er QING. Effects of Maize Varieties with Different Nitrogen Efficiencies on Temporal and Spatial Distribution of Soil Nitrate and Field Nitrogen Balance [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(05): 737-749.
[14] Zhou-Tao WANG, Qian YOU, Shi-Wu GAO, Chun-Feng WANG, Zhu LI, Jing-Jing MA, You-Xiong QUE, Li-Ping XU, Jun LUO. Identification of Sugarcane Varieties by AFLP and SSR Markers and Its Application [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(05): 723-736.
[15] Zhong-Yan WEI, Hui-Hui LI, Jun LI, A. Gamar Yasir, Yan-Song MA, Li-Juan QIU. Accurate Identification of Varieties by Nucleotide Polymorphisms and Establishment of Scannable Variety IDs for Soybean Germplasm [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(03): 315-323.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!