Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2005, Vol. 31 ›› Issue (07): 902-907.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Variation of Pentosans and Solvent Retention Capacities in Wheat Genotypes and Their Relationship with Processing Quality

QIAN Sen-He;ZHANG Yan;WANG De-Sen;HE Zhong-Hu;ZHANG Qi-Jun;YAO Da-Nian   

  1. Institute of Crop Breeding and Cultivation, Chinese Academy of Agricultural Sciences/National Wheat Improvement Center /Key Laboratory for Crop Genetics and Breeding, Beijing 100081
  • Received:2004-05-17 Revised:2004-09-09 Online:2005-07-12 Published:2005-07-12
  • Contact: HE Zhong-Hu

Abstract: Two hundred and forty two Chinese wheat cultivars and lines from autumn-sown wheat regions were used to analyze the genetic variation of the water-soluble pentosans (WSP), water-insoluble pentosans (WIP), total pentosans (TP), and the solvent retention capacities (SRC). The results indicated that va

Key words: Common wheat, Pentosans, Solvent retention capacity, Processing quality

CLC Number: 

  • S512
[1] JIN Yi-Rong, LIU Jin-Dong, LIU Cai-Yun, JIA De-Xin, LIU Peng, WANG Ya-Mei. Genome-wide association study of nitrogen use efficiency related traits in common wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(3): 394-404.
[2] ZHANG Ping-Ping,YAO Jin-Bao,WANG Hua-Dun,SONG Gui-Cheng,JIANG Peng,ZHANG Peng,MA Hong-Xiang. Soft wheat quality traits in Jiangsu province and their relationship with cookie making quality [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(4): 491-502.
[3] Di JIN,Dong-Zhi WANG,Huan-Xue WANG,Run-Zhi LI,Shu-Lin CHEN,Wen-Long YANG,Ai-Min ZHANG,Dong-Cheng LIU,Ke-Hui ZHAN. Fine mapping and candidate gene analysis of awn inhibiting gene B2 in common wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(6): 807-817.
[4] Fang-Ping YANG,Jin-Dong LIU,Ying GUO,Ao-Lin JIA,Wei-E WEN,Kai-Xiang CHAO,Ling WU,Wei-Yun YUE,Ya-Chao DONG,Xian-Chun XIA. QTL mapping of adult-plant resistance to stripe rust in wheat variety holdfast [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(12): 1832-1840.
[5] Yong-Jie MIAO, Jun YAN, De-Hui ZHAO, Yu-Bing TIAN, Jun-Liang YAN, Xian-Chun XIA, Yong ZHANG, Zhong-Hu HE. Relationship between Grain Filling Parameters and Grain Weight in Leading Wheat Cultivars in the Yellow and Huai Rivers Valley [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(02): 260-267.
[6] XIAO Yong-Gui,Susanne DREISIGACKER,Claudia NU?EZ-RíOS,HU Wei-Guo,XIA Xian-Chun,HE Zhong-Hu. dsDNA Fluorescent Quantification and Genotyping in Common Wheat by FLUOstar System [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(07): 947-953.
[7] DONG Xue,LIU Meng,ZHAO Xian-Lin,FENG Yu-Mei,YANG Yan. Isolation and Characterization of LMW-GS Glu-A3 in Common Wheat Related Species [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(06): 829-838.
[8] LIU Kai,DENG Zhi-Ying,ZHANG Ying,WANG Fang-Fang,LIU Tong-Tong,LI Qing-Fang,SHAO Wen,ZHAO Bin,TIAN Ji-Chun*,CHEN Jian-Sheng*. Linkage Analysis and Genome-Wide Association Study of QTLs Controlling Stem-Breaking-Strength-Related Traits in Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(04): 483-495.
[9] GONG Xi,JIANG Yun-Feng,XU Bin-Jie,QIAO Yuan-Yuan,HUA Shi-Yu,WU Wang,MA Jian,ZHOU Xiao-Hong,QI Peng-Fei,LAN Xiu-Jin. Mapping QTLs for Awn Length in Recombinant Inbred Line Population Derived from the Cross between Common Wheat and Tibetan Semi-wild Wheat [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(04): 496-500.
[10] XU Wen,SHEN Hao,GUO Jun,YU Xiao-Cong,LI Xiang,YANG Yan-Hui,MA Xiao,ZHAO Shi-Jie,SONG Jian-Min. Drought Resistance of Wheat NILs with Different Cuticular Wax Contents in Flag Leaf [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(11): 1700-1707.
[11] WANG Xin,MA Ying-Xue,YANG Yang,WANG Dan-Feng,YIN Hui-Juan,WANG Hong-Gang. Identification of Dwarfing Wheat Germplasm SN224 and Analysis of QTLs for Its Agronomic Characters [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(08): 1134-1142.
[12] LIU Kai,DENG Zhi-Ying,LI Qing-Fang,ZHANG Ying,SUN Cai-Ling,TIAN Ji-Chun*,CHEN Jian-Sheng*. Mapping QTLs For Wheat Panicle Traits with High Density SNP Genetic Map [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(06): 820-831.
[13] CHAI Jian-Fang*,WANG Hai-Bo*,MA Xiu-Ying,ZHANG Cui-Mian,DONG Fu-Shuang. Effect of ω-Secalin Gene Silencing on Processing Quality of Wheat 1B/1R Translocation Line [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(05): 627-632.
[14] ZHANG Ping-Ping,MA Hong-Xiang*,YAO Jin-Bao,ZHOU Miao-Ping,ZHANG Peng. Effect of HMW-GS Deletion on Processing Quality of Soft Wheat Ningmai 9 [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(05): 633-640.
[15] ZHAO De-Hui,YAN Jun,HUANG Yu-Lian,XIA Xian-Chun,ZHANG Yan,TIAN Yu-Bing,HE Zhong-Hu,ZHANG Yong. Effect of 1BL/1RS Translocation on Gluten Protein Fraction Quantities and Dough Rheological Properties [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(11): 1648-1656.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!