Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2004, Vol. 30 ›› Issue (01): 6-11.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Stable Inheritance and Expression of Bt and GNA Resistance Genes in Transgenic Cotton Line

LIU Zhi; GUO Wang-Zhen; ZHU Xie-Fei; ZHU Zhen;ZHANG Tian-Zhen   

  1. National Key Laboratory of Crop Genetics & Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing,210095, Jiangsu
  • Received:2002-08-09 Revised:2003-01-24 Online:2004-01-12 Published:2004-01-12
  • Contact: ZHANG Tian-Zhen

Abstract: Elite cotton cultivar Sumian16 was transformed with p7RPSBK-mGNA-nptⅡ containing Bt [CryIA(c)], Galanthus nivalis agglutinin (GNA) resistance genes and nptⅡ selection gene via the pollen tube pathway method, and two fertile transgenic Bt+GNA plants were obtained. The integration and expression of

Key words: Transgenic Bt+GNA cotton line, Resistance genes, Insect resistance, Inheritance and expression, Stability

CLC Number: 

  • S562
[1] WEN Jing, SHEN Yan-Qi, HAN Si-Ping, XING Yue-Xian, ZHANG Ye, WANG Zi-Yu, LI Shi-Jie, YANG Xiao-Hong, HAO Dong-Yun, ZHANG Yan. Exploration of specific gene(s) for ear rot resistance to Fusarium verticilloides in maize [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(9): 1303-1311.
[2] LI Qing-Cheng,HUANG Lei,LI Ya-Zhou,FAN Chao-Lan,XIE Die,ZHAO Lai-Bin,ZHANG Shu-Jie,CHEN Xue-Jiao,NING Shun-Zong,YUAN Zhong-Wei,ZHAN Lian-Quan,LIU Deng-Cai,HAO Ming. Genetic stability of wheat-rye 6RS/6AL translocation chromosome and its transmission through gametes [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(4): 513-519.
[3] Jian-Bin GUO,Bei WU,Wei-Gang CHEN,Li HUANG,Yu-Ning CHEN,Xiao-Jing ZHOU,Huai-Yong LUO,Nian LIU,Xiao-Ping REN,Hui-Fang JIANG. Stability of major fatty acids contents of peanut varieties grown in different ecological regions [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(5): 676-682.
[4] Lhundrupnamgyal,Hui-Hui LI,Gang-Gang GUO, Chemiwangmo,Li-Yun GAO,Ya-Wei TANG, Nyematashi, Dawadondrup, Dolkar. Growth habit identification and diversity and stability analysis of heading date in Tibetan barley (Hordeum vulgare L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(12): 1796-1805.
[5] LIFa-Ji,XUXue-Xin,XIAOYong-Gui,HEZhong-Hu,WANGZhi-Min. Effect of Nitrogen on Yield Related Traits and Nitrogen Utilization Efficiency in Zhongmai 175 and Jingdong 17 [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(12): 1853-1863.
[6] LIU Rui-Yang,LIU Fang,GUAN Chun-Yun. Cloning and Analyses of Expression and for BnFAD2 Genes in Brassica napus [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(07): 1000-1008.
[7] LI Ji-Fa,DENG Zhi-Ying,SUN Fu-Lai,GUAN Xi-Zhen,WANG Yan-Xun,TIAN Ji-Chun. Resistance Genes of Wheat Variety Shannong 20 Identified by Diagnostic Molecular Markers [J]. Acta Agron Sin, 2014, 40(04): 611-621.
[8] LIU Li-Hua,HU Yuan-Fu,CHEN Qiao,LI Hong-Yu,QIAN Yong-De,Lü Yan-Dong,ZHENG Gui-Ping,ZUO Yu-Hu. Interaction of Genotypes with Environments for Three Quality Traits of Rice in Cold Region by AMMI Model [J]. Acta Agron Sin, 2013, 39(10): 1849-1855.
[9] TANG Hao,LIU Hong,YU Han-Yong,ZHANG Zhe-Feng,XIAO Ying-Hui,YANG Yi-Shan,CHEN Li-Yun. Stability and Importance of Morphological Characteristics in Example Varieties Based on DUS Test [J]. Acta Agron Sin, 2013, 39(04): 632-641.
[10] LUO Jun,ZHANG Hua,DENG Zu-Hu,XU Li-Ping,XU Liang-Nian,YUAN Zhao-Nian,QUE You-Xiong. Analysis of Yield and Quality Traits in Sugarcane Varieties (Lines) with GGE-Biplot [J]. Acta Agron Sin, 2013, 39(01): 142-152.
[11] ZHANG Yan,YU Xiu-Dao,TANG Ke-Xuan,XIA Lan-Qin. Generation of Aphid Resistant Transgenic Wheat with aha From Arisaema heterophyllum by Particle Bombardment [J]. Acta Agron Sin, 2012, 38(08): 1538-1543.
[12] YANG Ya-Chun, NI Da-Hu, SONG Feng-Shun, LI Li, LU Xu-Zhong, LI Ze-Fu, YANG Jian-Bo. Identification of QTL for Rice Starch RVA Profile Properties under Different Ecological Sites [J]. Acta Agron Sin, 2012, 38(02): 264-274.
[13] XU Jian-Fei, JIN Li-Peng, PANG Wan-Fu, BIAN Chun-Song, DUAN Chao-Guang, LIU Jie, HUANG San-Wen, QU Dong-Yu. Isolation of NBS-LRR Late Blight Resistance Genes from Potato BAC Library by System of Magnetic Separation [J]. Acta Agron Sin, 2011, 37(05): 764-771.
[14] TANG Yong-Lu, WU Yuan-Qi, ZHU Hua-Zhong, LI Chao-Su, LI Sheng-Rong, ZHENG Chuan-Gang, YUAN Ji-Chao, YU Xiu-Fang. Quality Performance and Stability of Main Wheat Cultivars in Sichuan Province [J]. Acta Agron Sin, 2010, 36(11): 1910-1920.
[15] ZHANG Zhi-Fen, FU Xiao-Feng, LIU Jun-Qing, YANG Hai-Shun. Yield Stability and Testing-Site Representativeness in National Regional Trials for Oat Varieties Based on GGE-Biplot Analysis [J]. Acta Agron Sin, 2010, 36(08): 1377-1385.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!