Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2001, Vol. 27 ›› Issue (01): 7-14.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Analysis on Grain Filling Characteristics for Different Rice Types

Gu Shiliang;Zhu Qingsen;Yang Jianchang;Peng Shaobing   

  • Received:2000-02-04 Revised:2000-05-05 Online:2001-01-12 Published:2001-01-12
  • Contact: Gu Shiliang

Abstract: The Richards equation was used to describe grain filling processes of 8 genotypes including new plant types(NPTs). All except inferior fitted well with high determination coefficient. Analyses of parameters revealed grain-filling characteristics of the materials. They had different grain size, grain

Key words: Rice, Grain filling, Richards equation, New plant type

CLC Number: 

  • S511
[1] TIAN Tian, CHEN Li-Juan, HE Hua-Qin. Identification of rice blast resistance candidate genes based on integrating Meta-QTL and RNA-seq analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1372-1388.
[2] ZHENG Chong-Ke, ZHOU Guan-Hua, NIU Shu-Lin, HE Ya-Nan, SUN wei, XIE Xian-Zhi. Phenotypic characterization and gene mapping of an early senescence leaf H5(esl-H5) mutant in rice (Oryza sativa L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1389-1400.
[3] ZHOU Wen-Qi, QIANG Xiao-Xia, WANG Sen, JIANG Jing-Wen, WEI Wan-Rong. Mechanism of drought and salt tolerance of OsLPL2/PIR gene in rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1401-1415.
[4] ZHENG Xiao-Long, ZHOU Jing-Qing, BAI Yang, SHAO Ya-Fang, ZHANG Lin-Ping, HU Pei-Song, WEI Xiang-Jin. Difference and molecular mechanism of soluble sugar metabolism and quality of different rice panicle in japonica rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1425-1436.
[5] YAN Jia-Qian, GU Yi-Biao, XUE Zhang-Yi, ZHOU Tian-Yang, GE Qian-Qian, ZHANG Hao, LIU Li-Jun, WANG Zhi-Qin, GU Jun-Fei, YANG Jian-Chang, ZHOU Zhen-Ling, XU Da-Yong. Different responses of rice cultivars to salt stress and the underlying mechanisms [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1463-1475.
[6] CHEN Jing, REN Bai-Zhao, ZHAO Bin, LIU Peng, ZHANG Ji-Wang. Regulation of leaf-spraying glycine betaine on yield formation and antioxidation of summer maize sowed in different dates [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1502-1515.
[7] XU Tian-Jun, ZHANG Yong, ZHAO Jiu-Ran, WANG Rong-Huan, LYU Tian-Fang, LIU Yue-E, CAI Wan-Tao, LIU Hong-Wei, CHEN Chuan-Yong, WANG Yuan-Dong. Canopy structure, photosynthesis, grain filling, and dehydration characteristics of maize varieties suitable for grain mechanical harvesting [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1526-1536.
[8] YANG Jian-Chang, LI Chao-Qing, JIANG Yi. Contents and compositions of amino acids in rice grains and their regulation: a review [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1037-1050.
[9] DENG Zhao, JIANG Nan, FU Chen-Jian, YAN Tian-Zhe, FU Xing-Xue, HU Xiao-Chun, QIN Peng, LIU Shan-Shan, WANG Kai, YANG Yuan-Zhu. Analysis of blast resistance genes in Longliangyou and Jingliangyou hybrid rice varieties [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1071-1080.
[10] YANG De-Wei, WANG Xun, ZHENG Xing-Xing, XIANG Xin-Quan, CUI Hai-Tao, LI Sheng-Ping, TANG Ding-Zhong. Functional studies of rice blast resistance related gene OsSAMS1 [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1119-1128.
[11] ZHU Zheng, WANG Tian-Xing-Zi, CHEN Yue, LIU Yu-Qing, YAN Gao-Wei, XU Shan, MA Jin-Jiao, DOU Shi-Juan, LI Li-Yun, LIU Guo-Zhen. Rice transcription factor WRKY68 plays a positive role in Xa21-mediated resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1129-1140.
[12] WANG Xiao-Lei, LI Wei-Xing, OU-YANG Lin-Juan, XU Jie, CHEN Xiao-Rong, BIAN Jian-Min, HU Li-Fang, PENG Xiao-Song, HE Xiao-Peng, FU Jun-Ru, ZHOU Da-Hu, HE Hao-Hua, SUN Xiao-Tang, ZHU Chang-Lan. QTL mapping for plant architecture in rice based on chromosome segment substitution lines [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1141-1151.
[13] WANG Ze, ZHOU Qin-Yang, LIU Cong, MU Yue, GUO Wei, DING Yan-Feng, NINOMIYA Seishi. Estimation and evaluation of paddy rice canopy characteristics based on images from UAV and ground camera [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1248-1261.
[14] KE Jian, CHEN Ting-Ting, WU Zhou, ZHU Tie-Zhong, SUN Jie, HE Hai-Bing, YOU Cui-Cui, ZHU De-Quan, WU Li-Quan. Suitable varieties and high-yielding population characteristics of late season rice in the northern margin area of double-cropping rice along the Yangtze River [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 1005-1016.
[15] CHEN Yue, SUN Ming-Zhe, JIA Bo-Wei, LENG Yue, SUN Xiao-Li. Research progress regarding the function and mechanism of rice AP2/ERF transcription factor in stress response [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 781-790.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!