Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2005, Vol. 31 ›› Issue (07): 888-896.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Temporal and Spatial Dynamic Distribution of Cotton-Wheat Composite Root System under Condition of Cotton-Wheat Double Cropping System

WANG Li-Guo;MENG Ya-Li;ZHOU Zhi-Guo;ZHANG Li-Zhen;CHEN Bing-Lin;BIAN Hai-Yun;ZHANG Si-Ping;WANG Ying   

  1. Key Laboratory of Crop Growth Regulation,Ministry of Agriculture, Nanjing Agriculture University, Nanjing 210095, Jiangsu
  • Received:2004-03-19 Revised:2004-12-29 Online:2005-07-12 Published:2005-07-12
  • Contact: ZHOU Zhi-Guo

Abstract: Wheat-cotton double cropping system is a main planting system in cotton cropping zones in China, but less research has been done in soil nutrient competition while more in light competition of up ground part of composite population in the symbiotic period of wheat-cotton. Under the condition of high

Key words: Cotton-wheat double cropping, Composite root system, Growth, Temporal and spatial distribution

CLC Number: 

  • S344
[1] ZHOU Jing-Yuan, KONG Xiang-Qiang, ZHANG Yan-Jun, LI Xue-Yuan, ZHANG Dong-Mei, DONG He-Zhong. Mechanism and technology of stand establishment improvements through regulating the apical hook formation and hypocotyl growth during seed germination and emergence in cotton [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1051-1058.
[2] LEI Xin-Hui, WAN Chen-Xi, TAO Jin-Cai, LENG Jia-Jun, WU Yi-Xin, WANG Jia-Le, WANG Peng-Ke, YANG Qing-Hua, FENG Bai-Li, GAO Jin-Feng. Effects of soaking seeds with MT and EBR on germination and seedling growth in buckwheat under salt stress [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1210-1221.
[3] WANG Ze, ZHOU Qin-Yang, LIU Cong, MU Yue, GUO Wei, DING Yan-Feng, NINOMIYA Seishi. Estimation and evaluation of paddy rice canopy characteristics based on images from UAV and ground camera [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1248-1261.
[4] YUAN Da-Shuang, DENG Wan-Yu, WANG Zhen, PENG Qian, ZHANG Xiao-Li, YAO Meng-Nan, MIAO Wen-Jie, ZHU Dong-Ming, LI Jia-Na, LIANG Ying. Cloning and functional analysis of BnMAPK2 gene in Brassica napus [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 840-850.
[5] KONG Chui-Bao, PANG Zi-Qin, ZHANG Cai-Fang, LIU Qiang, HU Chao-Hua, XIAO Yi-Jie, YUAN Zhao-Nian. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on sugarcane growth and nutrient- related gene co-expression network under different fertilization levels [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 860-872.
[6] QIN Qin, TAO You-Feng, HUANG Bang-Chao, LI Hui, GAO Yun-Tian, ZHONG Xiao-Yuan, ZHOU Zhong-Lin, ZHU Li, LEI Xiao-Long, FENG Sheng-Qiang, WANG Xu, REN Wan-Jun. Characteristics of panicle stem growth and flowering period of the parents of hybrid rice in machine-transplanted seed production [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 988-1004.
[7] XIE Cheng-Hui, MA Hai-Zhao, XU Hong-Wei, XU Xi-Yang, RUAN Guo-Bing, GUO Zheng-Yan, NING Yong-Pei, FENG Yong-Zhong, YANG Gai-He, REN Guang-Xin. Effects of nitrogen rate on growth, grain yield, and nitrogen utilization of multiple cropping proso millet after spring-wheat in Irrigation Area of Ningxia [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 463-477.
[8] MENG Ying, XING Lei-Lei, CAO Xiao-Hong, GUO Guang-Yan, CHAI Jian-Fang, BEI Cai-Li. Cloning of Ta4CL1 and its function in promoting plant growth and lignin deposition in transgenic Arabidopsis plants [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 63-75.
[9] ZHANG Ming-Cong, HE Song-Yu, QIN Bin, WANG Meng-Xue, JIN Xi-Jun, REN Chun-Yuan, WU Yao-Kun, ZHANG Yu-Xian. Effects of exogenous melatonin on morphology, photosynthetic physiology, and yield of spring soybean variety Suinong 26 under drought stress [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(9): 1791-1805.
[10] WANG Wei-Qin, TANG Qi-Yuan, CHEN Yuan-Wei, JIA Wei, LUO You-Yi, WANG Xiao-Hui, ZHENG Hua-Bin, XIONG Jiao-Jun. Evaluation of orderly mechanical seedling-broadcasting on yield formation and growth characteristics of rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(5): 942-951.
[11] LYU Dong-Mei, ZHU Guang-Long, WANG Yue, SHI Yu, LU Fa-Guang, REN Zhen, LIU Yu-Qian, GU Li-Feng, LU Hai-Tong, Irshad Ahmad, JIAO Xiu-Rong, MENG Tian-Yao, ZHOU Gui-Sheng. Growth, physiological, and heavy metal accumulation traits at seedling stage under heavy metal stress in castor (Ricinus communis L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(4): 728-737.
[12] LUO Kai, XIE Chen, WANG Jin, WANG Tian, HE Shun, YONG Tai-Wen, YANG Wen-Yu. Effect of exogenous plant growth regulators on carbon-nitrogen metabolism and flower-pod abscission of relay strip intercropping soybean [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(4): 752-760.
[13] YAN Cai-Xia, WANG Juan, ZHAO Xiao-Bo, SONG Xiu-Xia, JIANG Chang-Song, SUN Quan-Xi, YUAN Cui-Ling, ZHANG Hao, SHAN Shi-Hua. Identification and screening of saline-alkali tolerant peanut cultivars during whole growth stage [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(3): 556-565.
[14] LU He-Quan, TANG Wei, LUO Zhen, KONG Xiang-Qiang, LI Zhen-Huai, XU Shi-Zhen, XIN Cheng-Song. Effects of commercial organic fertilizer substituting chemical fertilizer partially on soil nutrients, plant development, and yield in cotton [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(12): 2511-2521.
[15] WANG Fei, GUO Bin-Bin, SUN Zeng-Guang, YIN Fei, LIU Ling, JIAO Nian-Yuan, FU Guo-Zhan. Effects of elevated temperature and CO2 concentration on growth and yield of maize under intercropping with peanut [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(11): 2220-2231.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!