Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2004, Vol. 30 ›› Issue (06): 597-601.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Stability Analysis of Carotenoid Content and Its Coefficient Correlation with Yellow Alkaline Noodle Color Characteristics in Common Wheat(Triticum aestivum L.)

HU Rui-Bo;TIAN Ji-Chun;LÜ Jian-Hua   

  1. Agronomy College, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018, Shandong
  • Received:2003-05-06 Revised:2003-11-01 Online:2004-06-12 Published:2004-06-12
  • Contact: TIAN Ji-Chun

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of genotype and environment on carotenoid content and its coefficient correlation with noodle color characteristics in common wheat (Triticum aestivum L.). Sixteen wheat cultivars (lines) were grown at eight locations with three replications. T

Key words: Wheat, Carotenoid, Genotype-environment interaction, Noodle color

CLC Number: 

  • S512
[1] HU Wen-Jing, LI Dong-Sheng, YI Xin, ZHANG Chun-Mei, ZHANG Yong. Molecular mapping and validation of quantitative trait loci for spike-related traits and plant height in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1346-1356.
[2] GUO Xing-Yu, LIU Peng-Zhao, WANG Rui, WANG Xiao-Li, LI Jun. Response of winter wheat yield, nitrogen use efficiency and soil nitrogen balance to rainfall types and nitrogen application rate in dryland [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1262-1272.
[3] LEI Xin-Hui, WAN Chen-Xi, TAO Jin-Cai, LENG Jia-Jun, WU Yi-Xin, WANG Jia-Le, WANG Peng-Ke, YANG Qing-Hua, FENG Bai-Li, GAO Jin-Feng. Effects of soaking seeds with MT and EBR on germination and seedling growth in buckwheat under salt stress [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1210-1221.
[4] FU Mei-Yu, XIONG Hong-Chun, ZHOU Chun-Yun, GUO Hui-Jun, XIE Yong-Dun, ZHAO Lin-Shu, GU Jia-Yu, ZHAO Shi-Rong, DING Yu-Ping, XU Yan-Hao, LIU Lu-Xiang. Genetic analysis of wheat dwarf mutant je0098 and molecular mapping of dwarfing gene [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 580-589.
[5] FENG Jian-Chao, XU Bei-Ming, JIANG Xue-Li, HU Hai-Zhou, MA Ying, WANG Chen-Yang, WANG Yong-Hua, MA Dong-Yun. Distribution of phenolic compounds and antioxidant activities in layered grinding wheat flour and the regulation effect of nitrogen fertilizer application [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 704-715.
[6] LIU Yun-Jing, ZHENG Fei-Na, ZHANG Xiu, CHU Jin-Peng, YU Hai-Tao, DAI Xing-Long, HE Ming-Rong. Effects of wide range sowing on grain yield, quality, and nitrogen use of strong gluten wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 716-725.
[7] YAN Yan, ZHANG Yu-Shi, LIU Chu-Rong, REN Dan-Yang, LIU Hong-Run, LIU Xue-Qing, ZHANG Ming-Cai, LI Zhao-Hu. Variety matching and resource use efficiency of the winter wheat-summer maize “double late” cropping system [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 423-436.
[8] WANG Yang-Yang, HE Li, REN De-Chao, DUAN Jian-Zhao, HU Xin, LIU Wan-Dai, GU Tian-Cai, WANG Yong-Hua, FENG Wei. Evaluations of winter wheat late frost damage under different water based on principal component-cluster analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 448-462.
[9] CHEN Xin-Yi, SONG Yu-Hang, ZHANG Meng-Han, LI Xiao-Yan, LI Hua, WANG Yue-Xia, QI Xue-Li. Effects of water deficit on physiology and biochemistry of seedlings of different wheat varieties and the alleviation effect of exogenous application of 5-aminolevulinic acid [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 478-487.
[10] XU Long-Long, YIN Wen, HU Fa-Long, FAN Hong, FAN Zhi-Long, ZHAO Cai, YU Ai-Zhong, CHAI Qiang. Effect of water and nitrogen reduction on main photosynthetic physiological parameters of film-mulched maize no-tillage rotation wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 437-447.
[11] MA Bo-Wen, LI Qing, CAI Jian, ZHOU Qin, HUANG Mei, DAI Ting-Bo, WANG Xiao, JIANG Dong. Physiological mechanisms of pre-anthesis waterlogging priming on waterlogging stress tolerance under post-anthesis in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 151-164.
[12] MENG Ying, XING Lei-Lei, CAO Xiao-Hong, GUO Guang-Yan, CHAI Jian-Fang, BEI Cai-Li. Cloning of Ta4CL1 and its function in promoting plant growth and lignin deposition in transgenic Arabidopsis plants [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 63-75.
[13] WEI Yi-Hao, YU Mei-Qin, ZHANG Xiao-Jiao, WANG Lu-Lu, ZHANG Zhi-Yong, MA Xin-Ming, LI Hui-Qing, WANG Xiao-Chun. Alternative splicing analysis of wheat glutamine synthase genes [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 40-47.
[14] LI Ling-Hong, ZHANG Zhe, CHEN Yong-Ming, YOU Ming-Shan, NI Zhong-Fu, XING Jie-Wen. Transcriptome profiling of glossy1 mutant with glossy glume in common wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 48-62.
[15] LUO Jiang-Tao, ZHENG Jian-Min, PU Zong-Jun, FAN Chao-Lan, LIU Deng-Cai, HAO Ming. Chromosome transmission in hybrids between tetraploid and hexaploid wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(8): 1427-1436.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!