Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (05): 870-878.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.00870

• TILLAGE & CULTIVATION·PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY • Previous Articles     Next Articles

Effects of Irrigation Amount on Nitrogen Uptake, Distribution, Use, and Grain Yield and Quality in Wheat

ZHANG Yong-Li;YU Zhen-Wen*   

  1. Key Laboratory of Wheat Cultivation Physiology and Genetic Improvement, Ministry of Agriculture / Shandong Agricultural University, Tai’an 271018, Shandong, China
  • Received:2007-07-16 Revised:1900-01-01 Online:2008-05-12 Published:2008-05-12
  • Contact: YU Zhen-Wen

Abstract: Irrigation is one of the most important measures to regulate plant nitrogen metabolism in winter wheat (Triticum aestivum L.). However, excessive irrigation will cause the decline of nitrogen use efficiency and water use efficiency instead of higher yield and better quality. To determine the effects of irrigation amount on the uptake, distribution, use efficiency of nitrogen, the consumption and use efficiency of water as well as grain yield and quality, we experimented with wheat cultivars, Jimai 20 and Taishan 23 in 2004–2005 (in clay-soil field) and 2006–2007 (in sandy-soil field) wheat growth seasons. In the 2004–2005 growth season in which total rainfall was 196.10 mm, the irrigation treatments were 0 (no irrigation), 180 mm (irrigated 3 times at pre-sowing, jointing, and anthesis stages), 240 mm (irrigated 4 times at pre-sowing, pre-wintering, jointing, and anthesis stages), and 300 mm (irrigated 5 times at pre-sowing, pre-wintering, jointing, anthesis, and grain filling stages), respectively. In the 2006–2007 growth season in which total rainfall was 171.30 mm, the irrigation treatments were 0 (no irrigation), 120 mm (irrigated 2 times at pre-sowing and jointing stages), 180 mm (irrigated 3 times at pre-sowing, jointing, and anthesis stages), and 240 mm (irrigated 4 times at pre-sowing, pre-wintering, jointing, and anthesis stages), respectively. The amount of irrigation was 60 mm each time in both growth seasons. The two cultivars showed similar results in both growth seasons. In the 2004–2005 growth season, nitrogen uptake efficiency and nitrogen accumulation in grain in no irrigation treatment were lower than those in irrigation treatments, and resulted in lower grain yield and nitrogen fertilizer productive efficiency, but the nitrogen distribution proportion in grain at maturity and nitrogen use efficiency were higher in no irrigation treatment. Water use efficiency of two cultivars decreased with the increase of irrigation amount. Before jointing stage, the nitrogen uptake intensity in the treatment of irrigation with 180 mm water was significantly (P<0.05) higher than that of the other two irrigation treatments, but turned converse after jointing stage. The accumulation amount and uptake efficiency of nitrogen in plant had no significant differences among the 3 irrigation treatments at maturity. In Jimai 20, the irrigation treatment with water amount of 240 mm showed more favorable for nitrogen accumulation and distribution in grain, and the nitrogen fertilizer productive efficiency and use efficiency, grain yield (9 159.30 kg ha-1) were significantly (P<0.05) higher than the other 2 irrigation treatments. But for integrated consideration of nitrogen uptake and accumulation, grain yield and quality, as well as water consumption and use efficiency, the treatment of irrigated 180 mm water was also recommended. In Taishan 23, the nitrogen accumulation amount and distribution proportion in grain at maturity, nitrogen use efficiency, nitrogen fertilizer productive efficiency, and grain quality had no significant difference among the 3 irrigation treatments, indicating that the cultivar was not as sensitive to irrigations as Jimai 20; but the higher grain yields of 9 682.65 and 9 698.55 kg ha-1 (with water consumptions of 468.54 and 532.35 mm accordingly) were obtained under irrigated treatments with water amounts of 180 and 240 mm, respectively. In the 2006–2007 growth season, the highest grain yields (6 651.23 and 6 942.49 kg ha-1) of Jimai 20 and Taishan 23 were obtained under the 240 mm irrigation with water consumptions of 490.88 and 474.88 mm, respectively. Our results implied that proper irrigation can increase grain yield, nitrogen use efficiency, and water use efficiency, and improve grain quality; higher grain yield is not resulted from higher amount of irrigation and water consumption. We suggest the following water regimes of Jimai 20 and Taishan 23 in wheat production: irrigating 3 or 4 times at pre-sowing, pre-wintering, jointing, and anthesis stages with water amount of 180–240 mm, and the irrigation at pre-wintering can be ignored based on rainfall and soil water content.

Key words: Irrigation amount, Wheat, Nitrogen uptake, distribution and use, Water consumption amount and water use efficiency, Grain yield and quality

[1] HU Wen-Jing, LI Dong-Sheng, YI Xin, ZHANG Chun-Mei, ZHANG Yong. Molecular mapping and validation of quantitative trait loci for spike-related traits and plant height in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1346-1356.
[2] GUO Xing-Yu, LIU Peng-Zhao, WANG Rui, WANG Xiao-Li, LI Jun. Response of winter wheat yield, nitrogen use efficiency and soil nitrogen balance to rainfall types and nitrogen application rate in dryland [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1262-1272.
[3] LEI Xin-Hui, WAN Chen-Xi, TAO Jin-Cai, LENG Jia-Jun, WU Yi-Xin, WANG Jia-Le, WANG Peng-Ke, YANG Qing-Hua, FENG Bai-Li, GAO Jin-Feng. Effects of soaking seeds with MT and EBR on germination and seedling growth in buckwheat under salt stress [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1210-1221.
[4] FU Mei-Yu, XIONG Hong-Chun, ZHOU Chun-Yun, GUO Hui-Jun, XIE Yong-Dun, ZHAO Lin-Shu, GU Jia-Yu, ZHAO Shi-Rong, DING Yu-Ping, XU Yan-Hao, LIU Lu-Xiang. Genetic analysis of wheat dwarf mutant je0098 and molecular mapping of dwarfing gene [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 580-589.
[5] FENG Jian-Chao, XU Bei-Ming, JIANG Xue-Li, HU Hai-Zhou, MA Ying, WANG Chen-Yang, WANG Yong-Hua, MA Dong-Yun. Distribution of phenolic compounds and antioxidant activities in layered grinding wheat flour and the regulation effect of nitrogen fertilizer application [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 704-715.
[6] LIU Yun-Jing, ZHENG Fei-Na, ZHANG Xiu, CHU Jin-Peng, YU Hai-Tao, DAI Xing-Long, HE Ming-Rong. Effects of wide range sowing on grain yield, quality, and nitrogen use of strong gluten wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 716-725.
[7] XU Long-Long, YIN Wen, HU Fa-Long, FAN Hong, FAN Zhi-Long, ZHAO Cai, YU Ai-Zhong, CHAI Qiang. Effect of water and nitrogen reduction on main photosynthetic physiological parameters of film-mulched maize no-tillage rotation wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 437-447.
[8] YAN Yan, ZHANG Yu-Shi, LIU Chu-Rong, REN Dan-Yang, LIU Hong-Run, LIU Xue-Qing, ZHANG Ming-Cai, LI Zhao-Hu. Variety matching and resource use efficiency of the winter wheat-summer maize “double late” cropping system [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 423-436.
[9] WANG Yang-Yang, HE Li, REN De-Chao, DUAN Jian-Zhao, HU Xin, LIU Wan-Dai, GU Tian-Cai, WANG Yong-Hua, FENG Wei. Evaluations of winter wheat late frost damage under different water based on principal component-cluster analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 448-462.
[10] CHEN Xin-Yi, SONG Yu-Hang, ZHANG Meng-Han, LI Xiao-Yan, LI Hua, WANG Yue-Xia, QI Xue-Li. Effects of water deficit on physiology and biochemistry of seedlings of different wheat varieties and the alleviation effect of exogenous application of 5-aminolevulinic acid [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 478-487.
[11] MA Bo-Wen, LI Qing, CAI Jian, ZHOU Qin, HUANG Mei, DAI Ting-Bo, WANG Xiao, JIANG Dong. Physiological mechanisms of pre-anthesis waterlogging priming on waterlogging stress tolerance under post-anthesis in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 151-164.
[12] MENG Ying, XING Lei-Lei, CAO Xiao-Hong, GUO Guang-Yan, CHAI Jian-Fang, BEI Cai-Li. Cloning of Ta4CL1 and its function in promoting plant growth and lignin deposition in transgenic Arabidopsis plants [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 63-75.
[13] WEI Yi-Hao, YU Mei-Qin, ZHANG Xiao-Jiao, WANG Lu-Lu, ZHANG Zhi-Yong, MA Xin-Ming, LI Hui-Qing, WANG Xiao-Chun. Alternative splicing analysis of wheat glutamine synthase genes [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 40-47.
[14] LI Ling-Hong, ZHANG Zhe, CHEN Yong-Ming, YOU Ming-Shan, NI Zhong-Fu, XING Jie-Wen. Transcriptome profiling of glossy1 mutant with glossy glume in common wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 48-62.
[15] LUO Jiang-Tao, ZHENG Jian-Min, PU Zong-Jun, FAN Chao-Lan, LIU Deng-Cai, HAO Ming. Chromosome transmission in hybrids between tetraploid and hexaploid wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(8): 1427-1436.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!