Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (10): 1836-1842.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.01836

• TILLAGE & CULTIVATION·PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY • Previous Articles     Next Articles

Effects of Soil Texture on Activities of SPS, SS, and Relationship with Starch Accumulation during Grain Filling in Wheat

WANG Wen-Jing,HE Jin-Huan,LIAN Yan-Xian   

  1. Department of Biological Engineering, Zhengzhou Animal Husbandry Engineering College, Zhengzhou 450011, Henan, China
  • Received:2007-12-19 Revised:1900-01-01 Online:2008-10-12 Published:2008-10-12
  • Contact: WANG Wen-Jing

Abstract: A wheat (Triticum aestivum L.) cultivar, Yumai 49 was used in a pool experiment to investigate the activities of key enzymes involved in sucrose metabolism in leaf, sheath, stem, and grain during grain filling in clay-loam, mid-loam, and sand-loam soils. The changes of sucrose phosphate synthase (SPS) and sucrose synthase (SS) activities in different organs during grain filling in three types of soil showed a single-peak curve. In the sand-loam soil, SPS activities were the highest in different organs expect grains. In the mid-loam soil, the SPS activity in grains at the early filling stage and the SS activity at the medium-to-late filling stages were significantly higher than those in the clay-loam soil. The 1000-grain weight and starch content in the mid-loam soil and sand-loam soil were significantly highter than those in the clay-loam soil, but those were not significantly different between mid-loam soil and sand-loam soil. This showed that the mid-loam soil and sand-loam soil could affect the sucrose synthesis and degradation in Yumai 49. The sand-loam soil was available for sucrose synthesis in the vegetative organs of wheat, but the mid-loam soil was available for sucrose synthesis in grains of wheat. The SPS and SS activities all correlated significantly or very significantly with grain filling rate, amylopectin and starch accumulation rates in grains in the mid-loam soil and sand-loam soil, but the correlation between the enzymes activities, expect SPS activities in grains, and starch accumulation rate was not significant. It is more important for the sucrose synthesis catalyzed by SPS in the vegetative organs and the sucrose degradation catalyzed by SS in grains to accumulate the starch and amylopectin in grains of wheat in the mid-loam soil and sand-loam soil.

Key words: Wheat, Soil texture, Sucrose metabolism, Starch accumulation, Key enzyme

[1] HU Wen-Jing, LI Dong-Sheng, YI Xin, ZHANG Chun-Mei, ZHANG Yong. Molecular mapping and validation of quantitative trait loci for spike-related traits and plant height in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1346-1356.
[2] GUO Xing-Yu, LIU Peng-Zhao, WANG Rui, WANG Xiao-Li, LI Jun. Response of winter wheat yield, nitrogen use efficiency and soil nitrogen balance to rainfall types and nitrogen application rate in dryland [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1262-1272.
[3] LEI Xin-Hui, WAN Chen-Xi, TAO Jin-Cai, LENG Jia-Jun, WU Yi-Xin, WANG Jia-Le, WANG Peng-Ke, YANG Qing-Hua, FENG Bai-Li, GAO Jin-Feng. Effects of soaking seeds with MT and EBR on germination and seedling growth in buckwheat under salt stress [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1210-1221.
[4] FU Mei-Yu, XIONG Hong-Chun, ZHOU Chun-Yun, GUO Hui-Jun, XIE Yong-Dun, ZHAO Lin-Shu, GU Jia-Yu, ZHAO Shi-Rong, DING Yu-Ping, XU Yan-Hao, LIU Lu-Xiang. Genetic analysis of wheat dwarf mutant je0098 and molecular mapping of dwarfing gene [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 580-589.
[5] FENG Jian-Chao, XU Bei-Ming, JIANG Xue-Li, HU Hai-Zhou, MA Ying, WANG Chen-Yang, WANG Yong-Hua, MA Dong-Yun. Distribution of phenolic compounds and antioxidant activities in layered grinding wheat flour and the regulation effect of nitrogen fertilizer application [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 704-715.
[6] LIU Yun-Jing, ZHENG Fei-Na, ZHANG Xiu, CHU Jin-Peng, YU Hai-Tao, DAI Xing-Long, HE Ming-Rong. Effects of wide range sowing on grain yield, quality, and nitrogen use of strong gluten wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 716-725.
[7] YAN Yan, ZHANG Yu-Shi, LIU Chu-Rong, REN Dan-Yang, LIU Hong-Run, LIU Xue-Qing, ZHANG Ming-Cai, LI Zhao-Hu. Variety matching and resource use efficiency of the winter wheat-summer maize “double late” cropping system [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 423-436.
[8] WANG Yang-Yang, HE Li, REN De-Chao, DUAN Jian-Zhao, HU Xin, LIU Wan-Dai, GU Tian-Cai, WANG Yong-Hua, FENG Wei. Evaluations of winter wheat late frost damage under different water based on principal component-cluster analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 448-462.
[9] CHEN Xin-Yi, SONG Yu-Hang, ZHANG Meng-Han, LI Xiao-Yan, LI Hua, WANG Yue-Xia, QI Xue-Li. Effects of water deficit on physiology and biochemistry of seedlings of different wheat varieties and the alleviation effect of exogenous application of 5-aminolevulinic acid [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 478-487.
[10] XU Long-Long, YIN Wen, HU Fa-Long, FAN Hong, FAN Zhi-Long, ZHAO Cai, YU Ai-Zhong, CHAI Qiang. Effect of water and nitrogen reduction on main photosynthetic physiological parameters of film-mulched maize no-tillage rotation wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 437-447.
[11] MA Bo-Wen, LI Qing, CAI Jian, ZHOU Qin, HUANG Mei, DAI Ting-Bo, WANG Xiao, JIANG Dong. Physiological mechanisms of pre-anthesis waterlogging priming on waterlogging stress tolerance under post-anthesis in wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 151-164.
[12] MENG Ying, XING Lei-Lei, CAO Xiao-Hong, GUO Guang-Yan, CHAI Jian-Fang, BEI Cai-Li. Cloning of Ta4CL1 and its function in promoting plant growth and lignin deposition in transgenic Arabidopsis plants [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 63-75.
[13] WEI Yi-Hao, YU Mei-Qin, ZHANG Xiao-Jiao, WANG Lu-Lu, ZHANG Zhi-Yong, MA Xin-Ming, LI Hui-Qing, WANG Xiao-Chun. Alternative splicing analysis of wheat glutamine synthase genes [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 40-47.
[14] LI Ling-Hong, ZHANG Zhe, CHEN Yong-Ming, YOU Ming-Shan, NI Zhong-Fu, XING Jie-Wen. Transcriptome profiling of glossy1 mutant with glossy glume in common wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 48-62.
[15] LUO Jiang-Tao, ZHENG Jian-Min, PU Zong-Jun, FAN Chao-Lan, LIU Deng-Cai, HAO Ming. Chromosome transmission in hybrids between tetraploid and hexaploid wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(8): 1427-1436.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!