Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 1999, Vol. 25 ›› Issue (05): 622-631.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Studies on Combining Ability of Major Agronomic Characters in Threeline Indica Hybrid Rice

Liao Fuming;Zhou Kunlu;Sheng Xiaobang;Yang Hehua;Xu Qiusheng   

  1. China National Hybrid Rice R & D Center, Changsha, 410125
  • Received:1998-11-28 Revised:1999-05-16 Online:1999-09-12 Published:1999-09-12
  • Contact: Liao Fuming

Abstract: 15 widespread elite indica parents, including 6 CMS lines and 9 restorers, were chosen, and a 6 ×9 NC II mating design was completed. The combining ability of 12 agronomic characters was determined. The results showed that;① Both additive and nonadditive effects were significant in all 12 charact

Key words: Hybrid rice, Indica, Three-line system, Agronomic characters, Combining ability, Heterosis

[1] DENG Zhao, JIANG Nan, FU Chen-Jian, YAN Tian-Zhe, FU Xing-Xue, HU Xiao-Chun, QIN Peng, LIU Shan-Shan, WANG Kai, YANG Yuan-Zhu. Analysis of blast resistance genes in Longliangyou and Jingliangyou hybrid rice varieties [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1071-1080.
[2] QIN Qin, TAO You-Feng, HUANG Bang-Chao, LI Hui, GAO Yun-Tian, ZHONG Xiao-Yuan, ZHOU Zhong-Lin, ZHU Li, LEI Xiao-Long, FENG Sheng-Qiang, WANG Xu, REN Wan-Jun. Characteristics of panicle stem growth and flowering period of the parents of hybrid rice in machine-transplanted seed production [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 988-1004.
[3] WANG Yang-Yang, HE Li, REN De-Chao, DUAN Jian-Zhao, HU Xin, LIU Wan-Dai, GU Tian-Cai, WANG Yong-Hua, FENG Wei. Evaluations of winter wheat late frost damage under different water based on principal component-cluster analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 448-462.
[4] ZHANG Hai-Yan, XIE Bei-Tao, JIANG Chang-Song, FENG Xiang-Yang, ZHANG Qiao, DONG Shun-Xu, WANG Bao-Qing, ZHANG Li-Ming, QIN Zhen, DUAN Wen-Xue. Screening of leaf physiological characteristics and drought-tolerant indexes of sweetpotato cultivars with drought resistance [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 518-528.
[5] WANG Ya-Liang, ZHU De-Feng, ZHANG Yu-Ping, CHEN Ruo-Xia, XIANG Jing, CHEN Hui-Zhe, CHEN Jiang-Hua, WANG Feng. Analysis on the plant growth and yield formation of double cropping late season hybrid rice in machine transplanting with long seedling age by precision drill sowing [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 215-225.
[6] ZHAO Xue, ZHOU Shun-Li. Research progress on traits and assessment methods of stalk lodging resistance in maize [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 15-26.
[7] GAO Fang, LIU Zhao-Xin, ZHAO Ji-Hao, WANG Ying, PAN Xiao-Yi, LAI Hua-Jiang, LI Xiang-Dong, YANG Dong-Qing. Source-sink characteristics and classification of peanut major cultivars in North China [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(9): 1712-1723.
[8] ZHANG Si-Meng, NI Wen-Rong, LYU Zun-Fu, LIN Yan, LIN Li-Zhuo, ZHONG Zi-Yu, CUI Peng, LU Guo-Quan. Identification and index screening of soft rot resistance at harvest stage in sweetpotato [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(8): 1450-1459.
[9] YANG Zhi-Yuan, SHU Chuan-Hai, ZHANG Rong-Ping, YANG Guo-Tao, WANG Ming-Tian, QIN Jian, SUN Yong-Jian, MA Jun, LI Na. Comparison of tolerances to nitrogen fertilizer between compact and loose hybrid indica rice varieties [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(8): 1593-1602.
[10] KE Jian, CHEN Ting-Ting, XU Hao-Cong, ZHU Tie-Zhong, WU Han, HE Hai-Bing, YOU Cui-Cui, ZHU De-Quan, WU Li-Quan. Effects of different application methods of controlled-release nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen utilization of indica-japonica hybrid rice in pot-seedling mechanically transplanted [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(7): 1372-1382.
[11] DENG Yan, WANG Juan-Ling, WANG Chuang-Yun, ZHAO Li, ZHANG Li-Guang, GUO Hong-Xia, GUO Hong-Xia, QIN Li-Xia, WANG Mei-Xia. Effects of combined application of bio-bacterial fertilizer and inorganic fertilizer on agronomic characters, yield, and quality in quinoa [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(7): 1383-1390.
[12] WEI Huan-He, ZHANG Xu-Bin, GE Jia-Lin, MENG Tian-Yao, LU Yu, LI Xin-Yue, TAO Yuan, DING En-Hao, CHEN Ying-Long, DAI Qi-Gen. Dynamics in above-ground biomass accumulation after transplanting and its characteristic analysis in Yongyou japonica/indica hybrids [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(3): 546-555.
[13] LI Jing-Lin, LI Jia-Lin, LI Xin-Peng, AN Bao-Guang, ZENG Xiang, WU Yong-Zhong, HUANG Pei-Jing, LONG Tuan. Creation and combining ability analysis of recessive genic sterile lines with a new ptc1 locus in rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(11): 2173-2183.
[14] LYU Teng-Fei, SHEN Jie, DAI Zou, MA Peng, YANG Zhi-Yuan, ZHENG Chuan-Gang, MA Jun. Effects of combined application of slow release nitrogen fertilizer and urea on carbon and nitrogen accumulation in mechanical transplanted hybrid rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(10): 1966-1977.
[15] LI Min, LUO De-Qiang, JIANG Xue-Hai, JIANG Ming-Jin, JI Guang-Mei, LI Li-Jiang, ZHOU Wei-Jia. Regulations of controlled irrigations and increased densities on yield formation of hybrid indica rice under nitrogen-reduction conditions [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(9): 1430-1447.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!