Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 1991, Vol. 17 ›› Issue (06): 461-469.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Studies on the Relationship between Canopy Apparent Photosynthesis and Grain Yield in High-yielding Winter Wheat

Dong Shuting   

  1. Department of Agronomy; Agricultural University of Shandong
  • Received:1991-02-26 Revised:1991-09-15 Online:1991-11-12 Published:1991-11-12

Abstract: Two winter wheat cultivars were planted in five densities in a well-cultured field forhigh yield to study the relationship between canopy apparent photosynthesis(CAP)rate and grain yield.The results indicated that the CAP rate of winter wheat duringthe entire growth period generally varied according

Key words: Winter wheat, Canopy apparent photosynthesis, Yield

[1] WANG Dan, ZHOU Bao-Yuan, MA Wei, GE Jun-Zhu, DING Zai-Song, LI Cong-Feng, ZHAO Ming. Characteristics of the annual distribution and utilization of climate resource for double maize cropping system in the middle reaches of Yangtze River [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1437-1450.
[2] WANG Wang-Nian, GE Jun-Zhu, YANG Hai-Chang, YIN Fa-Ting, HUANG Tai-Li, KUAI Jie, WANG Jing, WANG Bo, ZHOU Guang-Sheng, FU Ting-Dong. Adaptation of feed crops to saline-alkali soil stress and effect of improving saline-alkali soil [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1451-1462.
[3] YAN Jia-Qian, GU Yi-Biao, XUE Zhang-Yi, ZHOU Tian-Yang, GE Qian-Qian, ZHANG Hao, LIU Li-Jun, WANG Zhi-Qin, GU Jun-Fei, YANG Jian-Chang, ZHOU Zhen-Ling, XU Da-Yong. Different responses of rice cultivars to salt stress and the underlying mechanisms [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1463-1475.
[4] YANG Huan, ZHOU Ying, CHEN Ping, DU Qing, ZHENG Ben-Chuan, PU Tian, WEN Jing, YANG Wen-Yu, YONG Tai-Wen. Effects of nutrient uptake and utilization on yield of maize-legume strip intercropping system [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1476-1487.
[5] CHEN Jing, REN Bai-Zhao, ZHAO Bin, LIU Peng, ZHANG Ji-Wang. Regulation of leaf-spraying glycine betaine on yield formation and antioxidation of summer maize sowed in different dates [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1502-1515.
[6] LI Yi-Jun, LYU Hou-Quan. Effect of agricultural meteorological disasters on the production corn in the Northeast China [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1537-1545.
[7] GUO Xing-Yu, LIU Peng-Zhao, WANG Rui, WANG Xiao-Li, LI Jun. Response of winter wheat yield, nitrogen use efficiency and soil nitrogen balance to rainfall types and nitrogen application rate in dryland [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1262-1272.
[8] SHI Yan-Yan, MA Zhi-Hua, WU Chun-Hua, ZHOU Yong-Jin, LI Rong. Effects of ridge tillage with film mulching in furrow on photosynthetic characteristics of potato and yield formation in dryland farming [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1288-1297.
[9] YAN Xiao-Yu, GUO Wen-Jun, QIN Du-Lin, WANG Shuang-Lei, NIE Jun-Jun, ZHAO Na, QI Jie, SONG Xian-Liang, MAO Li-Li, SUN Xue-Zhen. Effects of cotton stubble return and subsoiling on dry matter accumulation, nutrient uptake, and yield of cotton in coastal saline-alkali soil [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1235-1247.
[10] KE Jian, CHEN Ting-Ting, WU Zhou, ZHU Tie-Zhong, SUN Jie, HE Hai-Bing, YOU Cui-Cui, ZHU De-Quan, WU Li-Quan. Suitable varieties and high-yielding population characteristics of late season rice in the northern margin area of double-cropping rice along the Yangtze River [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 1005-1016.
[11] LI Rui-Dong, YIN Yang-Yang, SONG Wen-Wen, WU Ting-Ting, SUN Shi, HAN Tian-Fu, XU Cai-Long, WU Cun-Xiang, HU Shui-Xiu. Effects of close planting densities on assimilate accumulation and yield of soybean with different plant branching types [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 942-951.
[12] WANG Lyu, CUI Yue-Zhen, WU Yu-Hong, HAO Xing-Shun, ZHANG Chun-Hui, WANG Jun-Yi, LIU Yi-Xin, LI Xiao-Gang, QIN Yu-Hang. Effects of rice stalks mulching combined with green manure (Astragalus smicus L.) incorporated into soil and reducing nitrogen fertilizer rate on rice yield and soil fertility [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(4): 952-961.
[13] DU Hao, CHENG Yu-Han, LI Tai, HOU Zhi-Hong, LI Yong-Li, NAN Hai-Yang, DONG Li-Dong, LIU Bao-Hui, CHENG Qun. Improving seed number per pod of soybean by molecular breeding based on Ln locus [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 565-571.
[14] CHEN Yun, LI Si-Yu, ZHU An, LIU Kun, ZHANG Ya-Jun, ZHANG Hao, GU Jun-Fei, ZHANG Wei-Yang, LIU Li-Jun, YANG Jian-Chang. Effects of seeding rates and panicle nitrogen fertilizer rates on grain yield and quality in good taste rice cultivars under direct sowing [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 656-666.
[15] YUAN Jia-Qi, LIU Yan-Yang, XU Ke, LI Guo-Hui, CHEN Tian-Ye, ZHOU Hu-Yi, GUO Bao-Wei, HUO Zhong-Yang, DAI Qi-Gen, ZHANG Hong-Cheng. Nitrogen and density treatment to improve resource utilization and yield in late sowing japonica rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(3): 667-681.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!