Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (10): 1679-1687.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.01679

• CROP GENETICS & BREEDING·GERMPLASM RESOURCES·MOLECULAR GENETICS •     Next Articles

Genetic Analysis on Bacterial Blight Resistance of Xa23-Transgenic Rice

ZHANG Xiao-Hong12**,WANG Chun-Lian23**,LI Gui-Fen2,ZHANG Xiao-Ke1,LIANG Yun-Tao2,SUN Liang-Qing2,ZHAO Kai-Jun23*   

  1. 1 Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling 712100, Shaanxi; 2 Key Laboratory of Crop Genetics and Breeding, Ministry of Agriculture / Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081; 3 The National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Beijing 100081, China
  • Received:2008-02-26 Revised:1900-01-01 Online:2008-10-12 Published:2008-10-12
  • Contact: ZHAO Kai-Jun

Abstract: Transgenic rice plants were previously generated by Agrobacterium-mediated transformation during our research on molecular cloning of Xa23 gene, a bacterial blight (BB) resistance gene from the wild rice species Oryza rufipogon. To investigate the stability and inheritance of the transgene and its corresponding BB-resistance phenotype, more than 350 Xa23-trangenic rice plants from T0, T1, and T2 generations were subjected to BB-pathogen inoculation, PCR and Southern blot analysis for the trans-gene. Results showed that, Xa23 gene was incorporated and expressed in the genome of the susceptible receptor rice variety Mu-danjiang 8 that acquired BB-resistance. Due to the difference of the transgene insertion sites, T0 plants with single-copy insertion performed quite different degrees of resistance and their resistance was accurately and stably inherited to T1 and T2 generations. We also observed that the transgene in the single-copy insertion transgenic lines inherited following the Mendelian rules. Two homozygous, single-copy insertion transgenic lines with different resistance degrees have been obtained.

Key words: Bacterial blight, Xa23, Transgenic rice

[1] ZHAO Hai-Han, LIAN Wang-Min, ZHAN Xiao-Deng, XU Hai-Ming, ZHANG Ying-Xin, CHENG Shi-Hua, LOU Xiang-Yang, CAO Li-Yong, HONG Yong-Bo. Genetic dissection of the bacterial blight disease resistance in super hybrid rice RILs using genome-wide association study [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(1): 121-137.
[2] ZHENG Kai-Li, JI Zhi-Yuan, HAO Wei, TANG Yong-Chao, WEI Ye-Na, HU Yun-Gao, ZHAO Kai-Jun, WANG Chun-Lian. Molecular identification of rice bacterial blight susceptible gene Xig1 and creation of disease resistant resources [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(9): 1332-1339.
[3] MA Shuo, JIAO Yue, YANG Jiang-Tao, WANG Xu-Jing, WANG Zhi-Xing. Molecular characterization identification by genome sequencing of transgenic glyphosate-tolerant rice G2-7 [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(11): 1703-1710.
[4] DONG Yu-Feng, WANG Xu-Jing, SONG Ya-Ya, JIN Xi, and WANG Zhi-Xing. Cultivation of herbicide tolerant transgenic rice by gene spliting technique [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(3): 344-353.
[5] ZHU Ji-Feng,WU Jing,WANG Lan-Fen,ZHU Zhen-Dong,WANG Shu-Min. Mapping of Common Bacterial Blight Resistance Gene in Common Bean [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(01): 1-8.
[6] GUO Dan,SHI Yong-Feng,WANG Hui-Mei,ZHANG Xiao-Bo,SONG Li-Xin,XU Xia,HE Yan,GUO Liang,WU Jian-Li*. Characterization and Gene Fine Mapping of a Rice Dominant Spotted-leaf Mutant [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(07): 966-975.
[7] LOU Jue,YANG Wen-Qing,LI Zhong-Xing,LUO Tian-Kuan,XIE Yong-Chu,ZHENG Guo-Chu,YUE Gao-Hong,XU Jian-Long,LU Hua-Jin. Evaluation of Improvement Effect of Restorer Lines on Pyramiding Genes Resistant to Rice Blast, Bacterial Leaf Blight and Brown Planthopper [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(01): 31-42.
[8] ZHOU Lu, SHEN Bei-Bei, BAI Su-Yang, LIU Xi, JIANG Ling, ZHAI Hu-Qu, WAN Jian-Min. RNA Interference of OsGABA-T1 Gene Expression Induced GABA Accumulation in Rice Grain [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(09): 1305-1312.
[9] HU Dan-Dan,ZHANG Fan,HUANG Li-Yu,ZHUO Da-Long,ZHANG Fan,ZHOU Yong-Li,SHI Ying-Yao,LI Zhi-Kang. Stress-activated Protein Kinase OsSAPK2 Involved in Regulating Resistant Response to Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(08): 1191-1200.
[10] ZHONG Zhen-Quan,LUO Wen-Long,LIU Yong-Zhu,WANG Hui,CHEN Zhi-Qiang,GUO Tao. Characterization of a Novel Spotted Leaf Mutant spl32 and Mapping of Spl32(t) Gene in Rice (Oryza sativa) [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(06): 861-871.
[11] ZHUO Da-Long,HU Dan-Dan,ZHANG Fan,ZHANG Fan,SHI Ying-Yao,GAO Yong-Ming,ZHOU Yong-Li,LI Zhi-Kang. Evaluation of Selective Efficiency of Molecular Markers Linked with a Novel Gene Xa39 Resistant to Bacterial Blight in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(05): 692-697.
[12] WANG Hong-Mei,ZHANG Chang-Quan,LI Qian-Feng,SUN Samuel Sing-Min,LIU Qiao-Quan,XU Ming-Liang. Enhancing Expression and Accumulation of Foreign Proteins by Using the Signal Peptide of Glutelin GluA-2 in Endosperm of Transgenic Rice [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(04): 524-530.
[13] LI Ding-Qin,CHEN Ling,LI Wei-Jiao,KE Xue,YU Teng-Qiong,LI E-Xian,HUANG Xing-Qi,CHENG Zai-Quan*. Identification of Bacterial Blight Resistance Gene in Yunnan Wild Rice [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(03): 386-393.
[14] WANG Guang,WU Zhi-Dan,ZHANG Lei,LIU Feng-Quan,SHAO Min. Cloning and Functional Analysis of Magnaporthe oryzae-Induced Promoter OsQ16p in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2012, 38(06): 980-987.
[15] YANG Zhou,CHEN Hao,TANG Wei,LIN Yong-Jun. Effect of Successive Backcrossing on Eliminating Somaclonal Variation Caused by Agrobacterium-Mediated Transformation in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2012, 38(05): 814-819.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!