Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 1993, Vol. 19 ›› Issue (02): 125-132.

• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles     Next Articles

Studies on the Physiological Characteristics of Drought Resistance in Winter Wheat

Li De-quan;Guo Qin-fu;Zhang Yi-qin;Zou Qi;Cheng Bing-song   

  1. Shandong Agricultural University,Taian 271018
  • Received:1991-08-21 Revised:1992-08-14 Online:1993-03-12 Published:1993-03-12
  • Contact: Li De-quan

Abstract: Six winter wheat cultivars were studied under drought stress and normal conditions to investigate their drought-resistant physiological characteristics. The results revealed that the order of the drought-resistant coefficients of the winter wheat cultivars studied was: Changle 5>Qinmai3>Shannong 5

Key words: Winter wheat, Drought resistance, Drought-resistant physiological characteristics, Drought-resistant coefficient, Osmotic adjustment ability

[1] GUO Xing-Yu, LIU Peng-Zhao, WANG Rui, WANG Xiao-Li, LI Jun. Response of winter wheat yield, nitrogen use efficiency and soil nitrogen balance to rainfall types and nitrogen application rate in dryland [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1262-1272.
[2] WANG Xing-Rong, LI Yue, ZHANG Yan-Jun, LI Yong-Sheng, WANG Jun-Cheng, XU Yin-Ping, QI Xu-Sheng. Drought resistance identification and drought resistance indexes screening of Tibetan hulless barley resources at adult stage [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1279-1287.
[3] WANG Yang-Yang, HE Li, REN De-Chao, DUAN Jian-Zhao, HU Xin, LIU Wan-Dai, GU Tian-Cai, WANG Yong-Hua, FENG Wei. Evaluations of winter wheat late frost damage under different water based on principal component-cluster analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(2): 448-462.
[4] ZHAO Jia-Jia, QIAO Ling, WU Bang-Bang, GE Chuan, QIAO Lin-Yi, ZHANG Shu-Wei, YAN Su-Xian, ZHENG Xing-Wei, ZHENG Jun. Seedling root characteristics and drought resistance of wheat in Shanxi province [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(4): 714-727.
[5] HAN Bei, WANG Xu-Wen, LI Bao-Qi, YU Yu, TIAN Qin, YANG Xi-Yan. Association analysis of drought tolerance traits of upland cotton accessions (Gossypium hirsutum L.) [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(3): 438-450.
[6] ZHANG Yu-Xun, QI Tuo-Ye, SUN Yuan, QU Xiang-Ning, CAO Yuan, WU Meng-Yao, LIU Chun-Hong, WANG Lei. Vegetation characteristics of GF-6 remote sensing image and application on LAI retrieval of winter wheat at seedling stage [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(12): 2532-2540.
[7] HU Xin-Hui, GU Shu-Bo, ZHU Jun-Ke, WANG Dong. Effects of applying potassium at different growth stages on dry matter accumulation and yield of winter wheat in different soil-texture fields [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(11): 2258-2267.
[8] ZHOU Bao-Yuan, GE Jun-Zhu, SUN Xue-Fang, HAN Yu-Ling, MA Wei, DING Zai-Song, LI Cong-Feng, ZHAO Ming. Research advance on optimizing annual distribution of solar and heat resources for double cropping system in the Yellow-Huaihe-Haihe Rivers plain [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(10): 1843-1853.
[9] LUO Wen-He, SHI Zu-Jiao, WANG Xu-Min, LI Jun, WANG Rui. Effects of water saving and nitrogen reduction on soil nitrate nitrogen distribution, water and nitrogen use efficiencies of winter wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(6): 924-936.
[10] Yin-Ping XU, Yong-Dong PAN, Qiang-De LIU, Yuan-Hu YAO, Yan-Chun JIA, Cheng REN, Ke-Cang HUO, Wen-Qing CHEN, Feng ZHAO, Qi-Jun BAO, Hua-Yu ZHANG. Drought resistance identification and drought resistance indexes screening of barley resources at mature period [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(3): 448-461.
[11] MA Yan-Ming, FENG Zhi-Yu, WANG Wei, ZHANG Sheng-Jun, GUO Ying, NI Zhong-Fu, LIU Jie. Genetic diversity analysis of winter wheat landraces and modern bred varieties in Xinjiang based on agronomic traits [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(12): 1997-2007.
[12] MA Yan-Ming, LOU Hong-Yao, CHEN Zhao-Yan, XIAO Jing, XU Lin, NI Zhong-Fu, LIU Jie. Genetic diversity assessment of winter wheat landraces and cultivars in Xinjiang via SNP array analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(10): 1539-1556.
[13] ZHANG Li,CHEN Fu,LEI Yong-Deng. Spatial and temporal patterns of drought risk for winter wheat grown in Hebei province in past 60 years [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(9): 1407-1415.
[14] WU Ya-Peng,HE Li,WANG Yang-Yang,LIU Bei-Cheng,WANG Yong-Hua,GUO Tian-Cai,FENG Wei. Dynamic model of vegetation indices for biomass and nitrogen accumulation in winter wheat [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(8): 1238-1249.
[15] Li-Na JIANG,Jing-Li MA,Bao-Ting FANG,Jian-Hui MA,Chun-Xi LI,Zhi-Min WANG,Bao-Zhen HAO. Effect of lower water and nitrogen supply on grain yield and dry matter remobilization of organs in different layers of winter wheat plant in northern Henan province [J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(6): 957-966.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!