Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agron Sin ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (01): 100-105.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.00100

• CROP GENETICS & BREEDING·GERMPLASM RESOURCES·MOLECULAR GENETICS • Previous Articles     Next Articles

Developing Rice Lines Resistant to Bacterial Blight and Blast with Molecular Marker-Assisted Selection

NI Da-Hu1,YI Cheng-Xin1,LI Li1,WANG Xiu-Feng1,ZHANG Yi1,ZHAO Kai-Jun2,WANG Chun-Lian2,ZHANG Qi2,WANG Wen-Xiang3,YANG Jian-Bo1*   

  1. 1 Rice Research Institute, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei 230031, Anhui; 2 Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences/National Key Facility for Gene Resources and Genetic Improvement, Beijing 100081; 3 Plant Protection Institute, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei 230031, Anhui, China

  • Received:2007-04-23 Revised:1900-01-01 Online:2008-01-12 Published:2008-01-12
  • Contact: YANG Jian-Bo

Abstract:

The bacterial blight (BB) and blast are two major diseases of rice. Through Molecular Marker-assisted Selection (MAS) and traditional breeding methods, hybridization and selfcross, blast resistance gene Pi9(t), BB resistant genes Xa21 and Xa23 were put together. Four stable lines L17–L20 which conferred 3 homozygous resistance genes and good agronomic characteristics were obtained through consecutive inoculation in the field or/and greenhouse, MAS and selection from agricultural aspects. By artificial inoculation of 20 blast isolates which came from different countries and areas, 7 Chinese epidemic bacterial blight races and an Anhui epidemic BB race in the field or/and greenhouse, 4 lines expressed resistance to blast and BB. L17–L20 had high resistance to all 20 blast isolates and showed similar resistant level to and same resistant spectrum as donor variety 75-1-127. At the same time, lines L17–L20 had similar resistance and spectrum to Xa23 gene both in seedling and heading stages. In the adult stage, the lines had better BB resistance than donor parents M12 with Xa21 gene and CBB23 with Xa23 gene. Using multi-PCR, gene Pi9(t) and Xa21 can be selected at the same time so that improves the selection efficiency.

Key words:

Bacterial blight, Blast, Gene Pi9(t), Gene Xa21, Gene Xa23, molecular market-assisted selection, Multi-PCR

[1] TIAN Tian, CHEN Li-Juan, HE Hua-Qin. Identification of rice blast resistance candidate genes based on integrating Meta-QTL and RNA-seq analysis [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(6): 1372-1388.
[2] DENG Zhao, JIANG Nan, FU Chen-Jian, YAN Tian-Zhe, FU Xing-Xue, HU Xiao-Chun, QIN Peng, LIU Shan-Shan, WANG Kai, YANG Yuan-Zhu. Analysis of blast resistance genes in Longliangyou and Jingliangyou hybrid rice varieties [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1071-1080.
[3] YANG De-Wei, WANG Xun, ZHENG Xing-Xing, XIANG Xin-Quan, CUI Hai-Tao, LI Sheng-Ping, TANG Ding-Zhong. Functional studies of rice blast resistance related gene OsSAMS1 [J]. Acta Agronomica Sinica, 2022, 48(5): 1119-1128.
[4] CHEN Can, NONG Bao-Xuan, XIA Xiu-Zhong, ZHANG Zong-Qiong, ZENG Yu, FENG Rui, GUO Hui, DENG Guo-Fu, LI Dan-Ting, YANG Xing-Hai. Genome-wide association study of blast resistance loci in the core germplasm of rice landraces from Guangxi [J]. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(6): 1114-1123.
[5] Xiang-Yi XIAO,Xue-Tao SHI,Hao-Wen SHENG,Jin-Ling LIU,Ying-Hui XIAO. Fine Mapping and Candidate Gene Analysis of Rice Blast Resistance Gene Pi47 [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(7): 977-987.
[6] Jun WANG,Jie-Yu ZHAO,Yang XU,Fang-Jun FAN,Jin-Yan ZHU,Wen-Qi LI,Fang-Quan WANG,Yun-Yan FEI,Wei-Gong ZHONG,Jie YANG. Development and Application of Functional Markers for Rice Blast Resistance Gene Bsr-d1 in Rice [J]. Acta Agronomica Sinica, 2018, 44(11): 1612-1620.
[7] YAO Shu, CHEN Tao,ZHANG Ya-Dong,ZHU Zhen,ZHAO Qing-Yong,ZHOU Li-Hui,ZHAO Ling,ZHAO Chun-Fang,WANG Cai-Lin*. Pyramiding Pi-ta, Pi-b and Wx-mq Genes by Marker-assisted Selection in Rice (Oryza sativa L.) [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(11): 1622-1631.
[8] HE Xin-Yao,HAO Yuan-Feng,ZHOU Yi-Lin,HE Zhong-Hu. Progress and Perspective in Wheat Blast Research [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(08): 1105-1114.
[9] LI Xu-Sheng1,**,XIANG Xiao-Jiao2,**,SHEN Cong-Cong2,YANG Long-Wei1,*,CHEN Kai3,WANG Xiao-Wen1,QIU Xian-Jin1,ZHU Xiao-Yuan4,XING Dan-Ying1,XU Jian-Long2,3,*. Identification and Evaluation of Blast Resistance for Resequenced Rice Core Collections [J]. Acta Agron Sin, 2017, 43(06): 795-810.
[10] ZHU Ya-Jun1,??, SUN Qiang2,??, WANG Jin-Ming2, CHEN Kai1, FENG Bo1, FANG Ya-Jie1, LIN Xiu-Yun2,*, and XU Jian-Long1,3,*. Analysisof Blast Resistance Genesin Japonica Variety Jijing 809 [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(11): 1638-1646.
[11] LOU Jue,YANG Wen-Qing,LI Zhong-Xing,LUO Tian-Kuan,XIE Yong-Chu,ZHENG Guo-Chu,YUE Gao-Hong,XU Jian-Long,LU Hua-Jin. Evaluation of Improvement Effect of Restorer Lines on Pyramiding Genes Resistant to Rice Blast, Bacterial Leaf Blight and Brown Planthopper [J]. Acta Agron Sin, 2016, 42(01): 31-42.
[12] MA Jian**,MA Xiao-Ding,ZHAO Zhi-Chao,WANG Shuai,WANG Jiu-Lin,WANG Jie,CHENG Zhi-Jun,LEI Cai-Lin. Development and Application of a Functional Marker of the Blast Resistance Gene Pi35 in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2015, 41(12): 1779-1790.
[13] YAO Shu,LIU Yan-Qing,ZHANG Ya-Dong,ZHU Zhen,CHEN Tao,ZHAO Qing-Yong,ZHOU Li-Hui,ZHAO Chun-Fang,YU Xin,WANG Cai-Lin*. Establishment and Application of Multiplex PCR System for Two Blast Resistance Genes Pi-ta and Pi-b in Rice [J]. Acta Agron Sin, 2014, 40(09): 1565-1571.
[14] LI Bin,DENG Yuan-Bao,YAN Xue-Hai,YANG Yang,LIU Peng-Qiang,DU Yong,XIE Pei,WANG De-Zheng,DENG Qi-Ming,LI Ping. Identification, Genetic Analysis and Gene Mapping of a Rice Blast Resistance Gene in Japonica Rice [J]. Acta Agron Sin, 2014, 40(01): 54-62.
[15] YU Miao-Miao,DAI Zheng-Yuan,PAN Cun-Hong,CHEN Xi-Jun,YU Ling,ZHANG Xiao-Xiang,LI Yu-Hong,XIAO Ning,GONG Hong-Bing,SHENG Sheng-Lan,PAN Xue-Biao,ZHANG Hong-Xi,LI Ai-Hong. Resistance Spectrum Difference between Two Broad-spectrum Blast Resistance Genes, Pigm and Pi2, and Their Interaction Effect on Pi1 [J]. Acta Agron Sin, 2013, 39(11): 1927-1934.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!